Haklarımızı Biliyor Muyuz ??

Cevdet Güneş

Yazarın şu ana kadar yazılmış 5 makalesi bulunuyor.

Haklarımızı biliyor muyuz??

Evet; haklarımızı biliyor muyuz ?

Hükümlü-tutuklu ile herhangi bir nedenle karşı karşıya geldiğimizde haklarımız neler ve neler değildir, bunu mutlaka tüm memurlarımızın bilmesi gerekmektedir.

Önemli olanlardan başlayalım…

Hiç düşündünüz mü bizim zor kullanma hakkımız nerden geliyor? Ya da bu haklarımızı hangi kanun(lar)dan alıyoruz ??

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzüğün 22. Maddesinin 8. Bendi aynen şöyle diyor:

İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memuru, kurumun güvenliğini bozan firara teşebbüs, isyan, rehin alma, saldırı, yasaya veya düzenlemelere dayalı bir emre karşı aktif veya pasif fiziki direnme gibi olaylar ile 5237 sayılı Kanunun 25 inci maddesindeki meşru savunma ve zorunluluk hâli ortaya çıktığında kurum en üst amirinin izni ile zor kullanabilir. Acil hâllerde tehlikenin ortadan kaldırılması amacıyla izin alınmaksızın da zor kullanılabilir. Durumu derhâl en üst amire iletir. Zor kullanan personel gerekenden fazla kuvvet kullanamaz.

Yani neymiş, amire haber vermeden de hemen müdahale hakkına sahipmişiz.. Ve ne diyor ??

Meşru zorunluluk hali ?

O nerede geçiyor ? 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 25’e kulak veriyoruz.

(1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

 

Yani burda da ne diyor : Ölçülülük şartı ile kullandığımız orantılı kuvvetten sonra hakkımızda herhangi bir ceza yaptırımı olamaz…

Ancak dikkat etmek gereken bir husus var…

TCK Madde 256

 Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Bir de hepinizin malumu tehlikeli hükümlü-tutuklular vardır. Ve bunların da bir şekilde idaresi gerekmektedir. Ve burada da 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 50. Maddesine bakıyoruz..

Zorlayıcı araçların kullanılması

MADDE 50.- (1) Hiçbir hâlde zincir ve demire vurmak tedbir olarak uygulanmaz. Kelepçe ve bedensel hareketleri kısıtlayıcı araçlar;

  1. a) Yetkili makamın önüne getirildiğinde çıkarılmak kaydıyla, sevk ve nakil sırasında kaçmayı önlemek için,
  2. b) Hekimin talimat ve gözetiminde olmak üzere tıbbî nedenlerle,
  3. c) Diğer kontrol usûllerinin yetersizliği hâlinde hükümlünün kendisine veya başkalarına zarar vermesine veya eşyayı tahrip etmesine engel olmak için kurum en üst amirinin emriyle,

Kullanılabilir.

(2) Çocuk hükümlüler için birinci fıkranın (a) bendi hükmü uygulanmaz.

 

Yani ne diyor kanun?

Kurum müdürünün onayı ile hükümlü-tutukluya, kendisine ve çevresine zarar vermesini engellemek için kelepçe vurulabilir.

Ve yine hepimizin asli görevlerinden olan aramalar… Ayda 1 kez genel arama olmak üzere 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun Arama başlıklı 36. Maddesine istinaden kısmi aramalar yapmaktayız.

Arama

MADDE 36.- (1) Kurumlarda, odalar ve eklentilerinde, hükümlülerin üst ve eşyasında habersiz olarak her zaman arama yapılabilir. Her ay bir kez mutlaka arama yapılır.

(2) Aramalar, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri veya kolluk kuvvetleriyle veya diğer kamu görevlilerince ortaklaşa gerçekleştirilebilir.

 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük

Arama, güvenlik tatbikatı ve sayım

             MADDE 46 – (1) Kurumlarda, oda ve eklentilerinde, hükümlünün üst ve eşyasında habersiz olarak her zaman arama yapılabilir. Kurumun tamamında her ay bir kez mutlaka arama yapılır. Oda ve eklentilerinde yapılacak aramalarda bir hükümlü hazır bulundurulur.

             (2) Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde, çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir.

       a) Çıplak arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir,

       b) Arama sırasında önce bedenin üst kısmındaki giysiler çıkarttırılır, bedenin alt kısmındaki giysiler üst kısmındaki giysiler giyildikten sonra çıkarttırılır. Bu giysiler de mutlaka aranır.

       c) Çıplak arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir. Aranan kişinin beden çukurlarında bir şeyin bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin bulunması hâlinde öncelikle, hükümlüden madde veya eşyanın kendisi tarafından çıkartılması istenir, aksi hâlde bunun zor kullanılarak gerçekleştirileceği bildirilir. Beden çukurlarındaki arama, cezaevi tabibi tarafından yerine getirilir.

       d) Çıplak olarak arama, mümkün olan en kısa süre içinde bitirilir.

             (3) Beden ve üst aramaları aynı cinsiyetten güvenlik ve gözetim görevlileri tarafından yapılır.

             (4) Aramalar, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri veya kolluk kuvvetleriyle  ya da diğer kamu görevlilerince ortaklaşa gerçekleştirilebilir.

             (5) Kurum en üst amiri, Cumhuriyet başsavcısına bilgi vermek suretiyle önceden hazırlanan olağanüstü hâl plânlarına göre kurumun fiziksel özelliği ve mevcudunu değerlendirerek, yılda en az iki kez olmak üzere uygun gördüğü zamanlarda diğer kamu görevlilerinin katılımıyla; isyan, firar, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat yaptırır.

             (6) Sayımlar, Tüzüğün 22 nci maddesinde belirtilen görevliler tarafından, dörtlü vardiya hizmetinin uygulandığı kurumlarda sabah, akşam ve gece olmak üzere günde üç kez, diğer vardiya hizmetlerinin uygulandığı kurumlarda ise her vardiya değişiminde yapılır.

             (7) İdare tarafından uygun görülmesi durumunda, her zaman sayım yapılabilir. Olağanüstü durumlarda, kurum en üst amirinin talebi, Cumhuriyet başsavcısının oluru ile dış güvenlik görevlileri sayımlara katılabilir.

             (8) Sayımlar, yatma plânları da göz önünde bulundurularak odalarda yapılır. Sayımın yapılış şekli, kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek biçimde odada bulunan hükümlülerin sayısı dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. 

             (9) Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna saygı esastır.

Kanunda belirtildiği üzere idare haber vermeksizin istediği zaman hükümlü-tutuklunun üstü ile kaldığı oda-koğuş ve eklentilerinde arama yapma hakkına sahiptir.

Yine tüzükte belirtildiği üzere de idare tarafından uygun görülen her zaman sayım yapılabilir…

Sayın meslektaşlarım lütfen haklarımızı öğrenelim, şu riskli işimizde ne kadar çok okursak o kadar güçlü oluruz…


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.